2015 – Реформи и Иновации

Началото на 2015 година дава нови надежди и създава високи очаквания за положителни резултати в икономическо и социално отношение в България, особено в сравнение с предходната година. Мнозина специалисти очакват това да бъде годината на началото на важни за държавата реформи и иновативни решения, които да създадат гъвкава и адаптивна икономическа среда на базата на добър и справедлив социален ред.

Какво се променя с началото на 2015 г.?

• Минимална работна залата

Минималната работна заплата, която е изключително важен фактор в макроикономическо и социално отношение, се увеличава от 340 лв. на 360 лв. от 01/01/2015 г. Предвижда се още едно увеличение с 20 лв. от 01/07/2015 г., когато тя ще достигне 380 лв. Тази иновативна формула за увеличаване на минималното месечно възнаграждение има за цел да намали до голяма степен разликата между реалното заплащане в редица сектори и минималната официална ставка в страната.

• Пенсионни промени

Важна промяна в пенсионно отношение, пряко свързана със социалните иновации, е преизчисляването на пенсиите на база на промяната в осигурителния доход и инфлацията. Благодарение на това, размерът на всички пенсии на практика ще се увеличи от 01/07/2015 г. Освен това, трябва да се отбележи и увеличаването на необходимия стаж за пенсиониране, който през 2015 г. става 35 години за жените и 38 години за мъжете (увеличение с 4 месеца), на фона на запазваща се възраст за пенсиониране. Смята се, че това са ходове, които ще осигурят спазването на добър и справедлив социален ред, като едновременно с това ще спомогнат за разрешаването отчасти на демографските проблеми, свързани със застаряващото население.

• Осигурителни промени

Важни промени в осигурителните правила също влизат в сила като част от усилията на правителството за реформи и иновации. Освен широко дискутираната промяна при избора на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, се въвеждат следните съществени промени:

- Максималният осигурителен доход се увеличава от 2,400 лв. на 2,600 лв.
- Отпада минималният необлагаем праг от 340 лв. за трудови доходи.
- Въвеждат се нови минимални осигурителни прагове за 42 икономически дейности

Със сигурност 2015 г. носи чувство за иновативност и реформи, но дали плановете за подобни подобрения в икономическата среда в България ще бъдат реализирани на практика ще стане ясно с течение на времето. Безспорен факт обаче е, че желанието и стремежът за това в този момент са налице.

януари 05th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други