Финансови Анализи и Планиране

В днешния интензивен икономически живот за всяка една стопанска организация е важно да получава реална и адекватна информация във връзка с нейната дейност. Постоянният мониторинг на конкретните й показатели в процеса на реализация на присъщата за компанията дейност играе ключова роля в текущото представяне на гамата фирма, както и в бъдещото й развитие и разширяването на нейния обсег.

Ние, от “RPN Accounting”, добре съзнаваме важността на процесите, свързани с финансовия анализ и планиране за всяка една компания, затова предоставяме услуги, които биха могли да ви покажат важна информация относно финансовите резултати на фирмата. В обсега на услугите, предлагани от “RPN Accounting“, се включват:

• Анализ и оценка на финансовото състояние на компанията;
• Анализ на причините за възникването на някои проблеми в компанията, както и на факторите, благоприятстващи развитието на фирмата;
• Анализ на оборота на пасивите и активите;
• Анализ на приходите, разходите и рентабилността;
• Анализ на ликвидността и платежоспособността;
• Анализ на инвестиционна и амортизационна политика на фирмата.

Освен услуги в областта на финансовия анализ, бихме могли да ви предложим и други, които биха спомогнали за планирането на бъдещи политики по-конкретно – за отчитане и управление на финансовите резултати на бизнеса:

• Планиране и анализ на приходите;
• Планиране и анализ на разходите;
• Планиране и анализ на ликвидността;
• Планиране и анализ на амортизациите;
• Планиране и анализ на данъчните ефекти от конкретни политики;

Ние, от “RPN Accounting”, имаме възможностите да изготвяме различни по вид справки, свързани с персонала на фирмата, по отношение на служителите, отделите и разнообразни други критерии и аналитични подразделения. Благодарение на получената информация съществуват възможности за практически анализи, полезни за понататъшното успешно управление на компанията:


• Анализ на разходите за заплати;
• Анализ на разходите по отдели;
• Анализ на представителните разходи;
• Анализ на разходите за допълнителна квалификация;
• Анализ на разходите за годишни обучения;
• Анализ на приходите от инвестиции в отделни проекти в рамките на фирмата;
• Анализ на приходите и ползите от конкретни вътрешни подразделения;
• Анализ на ползите от релокация на служители, отдели, офиси.

Финансовият анализ и планирането могат да бъдат приспособявани към изискванията на самия бизнес и самата организация, като ние, от “RPN Accounting”, имаме възможностите за изготвянето на подробен анализ (на база на събраната счетоводна информация), както и за предоставяне на ключови насоки във връзка с отклоненията на планираните от реалните резултати. Базата данни позволява да бъде обърнато внимание на дейностите, които влияят на движението на паричните средства, както и онези, влияещи на приходите и разходите в рамките на организацията.

По този начин може да бъде придобита по-широка представа за състоянието и показателите на отделните направления на дейността (покупки, продажби, разходи), а така също и за съществуващи отделни подразделения на самата организация (отдели, офиси, клонове и т.н.).