Счетоводно обслужване

Ако се намирате в началото на Вашето развитие и се колебаете към кого да се обърнете, бъдете сигурни, че „RPN Accounting” може да Ви предложи качествени услуги, свързани с Вашето счетоводно отчитане:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с дейността на дружеството.
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител.

Доверете се на „RPN Accounting”, когато става въпрос за коректно и точно счетоводно третиране на Вашите активи – дълготрайни и краткотрайни. Ние Ви предлагаме:

 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайни активи, начисляване на амортизация, инвентаризация и оценка по периоди.
 • Изготвяне на справки за краткотрайни материални активи.
 • Изчисляване на себестойност на създадената от Вашето предприятие продукция.

„RPN Accounting” е Вашият верен партньор при воденето и осчетоводяването на всякакви видове транзакции на Вашата компания, в това число приходни и разходни операции, както и банкови плащания. Ние сме готови да Ви съдействаме във връзка с:

 • Обработка на банкови извлечения.
 • Обработка на приходни и разходни ордери
 • Периодични справки за вземанията и задълженията на фирмата.
 • Изготвяне на всички платежни документи за разплащане с бюджета.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.
 • Обработка и осчетоводяване на заеми, кредити, лизинг, начисляване на лихва.

В лицето на „RPN Accounting” може да намерите Вашия верен съюзник по отношение на взаимоотношенията си със съответните регулаторни органи. Ние сме специализирани в комуникацията и безупречното си счетоводно поведение при спазване на всички необходими законови разпоредби, свързани с Вашата дейност. Ние предлагаме:

 • Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по ДДС в НАП.
 • Изготвяне на месечни „Vies” декларации и ИНТРАСТАТ.
 • Изготвяне на справки по искане на органите на НАП, НСИ, НОИ при ревизии и проверки.
 • Обработка на документи за командировки в страната и чужбина.

В крайна сметка, „RPN Accounting” може да бъде Ваш пълноправен финансово-счетоводен партньор. Ние сме способни да въведем ред във Вашето счетоводство и да бъдем Вашият верен счетоводител. Може да ни се доверите и когато става въпрос за изготвянето на периодични финансово-счетоводни документи, а именно:

 • Изготвяне на Годишен финансов отчет (включително и на английски език).
 • Изготвяне на Счетоводен баланс.
 • Изготвяне на Отчет за приходите и разходите.
 • Изготвяне на Отчет за собствения капитал.
 • Изготвяне на Отчет за паричния поток.
 • Правилно и коректно изготвяне на Годишна данъчна декларация.
 • Изготвяне на периодични справки за финансов резултат, баланс и други важни информационни форми.