Счетоводството – Постоянно Променяща се Среда

Счетоводството като област, пряка проекция на сложните взаимоотношения между участниците в обществения и икономически живот, търпи непрестанни промени, предизвикани от непрекъснато видоизменящите се обстоятелства и взаимовръзки. Субектите, участващи в икономическия процес (физически и юридически лица, държавни и местни институции), имат различни потребности и желания, а самата конюнктура и условията на бизнес средата се изменят почти ежедневно. Всичко това налага обмислянето, съгласуването и въвеждането на периодични промени в правилата, създадени за правилното и справедливо отразяване на сложността на възникващите взаимовръзки и взаимозависимости.

В центъра на гореописаната система сякаш стои счетоводството като платформа, чиято цел е да „облече” съществуващите зависимости в общодостъпна и общоразбираема форма. Счетоводителят, макар и за някои не толкова запознати с тази професия хора да изглежда като изпълнител на съществуващи норми, е всъщност централна фигура, контролираща коректното отразяване на законовите разпоредби, но и непрекъснато съблюдаващ и „четящ” смисъла на възникващите промени.

В тази обстановка счетоводителят е изпълнителят, който трябва да задвижва процесите на коректно отчитане и спазване на най-новите разпоредби. Именно това негово задължение е свързано с гъвкавостта му и непрестанната необходимост да се адаптира към промените. Ето защо често сме свикнали да се казва, че счетоводството се учи цял живот.

Като примери веднага изплуват настъпващите всяка година промени в местното законодателство: в осигурителния кодекс – минимални и максимални осигурителни прагове; в данъчната система – данъчни ставки, нови данъци (пример – данък върху лихвата по депозитите); във формите на отчетност. А към това ако се добави и постоянните промени и усъвършенствания в международните счетоводни норми – международни счетоводни стандарти за финансова отчетност, различни нови международни данъчни и митнически изменения и т.н., ще стигнем да извода, че за да работиш ефективно в счетоводната сфера, трябва да си готов наистина да посрещаш редица предизвикателства, свързани с адаптивността към постоянните промени.

А дефакто място за грешки няма!

Всяка възможност за допускане на неточност, поради некомпетентност или непознаване на съществуващите законови норми, може да доведе до сериозни негативни последици за обслужвания бизнес, а оттам – съвсем естествено и за самата счетоводна компания. Именно вследствие на това, изискванията са високи, трудът – непрестанен, а работното време – продължително. Удовлетвореността от професионално свършената работа обаче е безценна, а признанието – най-голямата награда.

Защото счетоводството представлява начин на живот в непрекъснат процес на адаптация към промените!

декември 20th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други