Счетоводството и Бизнеса

Бизнес средата представлява динамична функция на икономическа активност, вследствие на която бива генериран прираст и се произвежда определен продукт или услуга, целящи да задоволят съществуващи обществени потребности.

Едва ли, обаче, някой от хората, активно занимаващи се с бизнес дейности, може да си представи съществуването на своята проектна единица без коректното представяне/отчитане на дейността й с помощта на счетоводството. Благодарение на счетоводната отчетност всяка една (дори минимална) бизнес функционалност би могла да се отрази коректно при цялостния анализ на бизнес процесите, а генерираната информация да бъде използвана за различни цели.

Счетоводството като инструмент за бизнес отчетност

Всеки бизнесмен и всеки счетоводител е напълно наясно с възможностите, които счетоводството предоставя като инструмент за бизнес отчитане. Процесите, които се случват в дадена фирмена единица, могат да бъдат отразени до най-малката потребност с помощта на счетоводните записи. Това включва и самото основаване на юридическото лице с регистрацията на капитала, което на практика бележи и началото на необходимостта от счетоводна отчетност. Впоследствие всички текущи процеси – закупуване на активи, отчитане на приходи и разходи, създаването на материални запаси и продукция, касови и банкови парични процеси и т.н. са също обект на счетоводно третиране и задължително счетоводно отразяване.

Счетоводството като база за бизнес анализ

Освен чисто математически и статистически функции, определено можем да твърдим, че счетоводството като дейност има и доста важни за функционирането, развитието и бъдещите перспективи аналитични приложения. Все повече и повече счетоводни данни се използват при изготвянето на бизнес планове, бюджетни линии и инвестиционни анализи в рамките на конкретна бизнес среда. Това е така, тъй като именно чрез счетоводството би могло да се достигне дори до най-малките детайли при работата на съответната бизнес единица. В същото време, именно то дава и възможността да се направи обстоен анализ и да се погледне по-широкообхватно „голямата картина”. Благодарение на систематизираните данни, генерирани от счетоводните записи и включени в най-разнообразни по вид информационни масиви (доклади, отчети и т.н.), става възможно обстойното анализиране на предимствата и недостатъците на самия бизнес процес.

Най-общо казано – счетоводството представлява сложна „мониторингова система”, която е конструирана, за да може да бъде използвана за целите на бизнеса. В рамките на съвременната пазарна икономика тази своеобразна отчетна платформа играе изключително важна роля от самото възникване на бизнес процеса до постигането на неговия разцвет.

декември 15th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други