Регистрация и Представителство

Всяка счетоводна фирма предлага услуги в областта на регистрацията и представителството, тъй като това са важни компоненти в процеса на бизнеса. Съществен момент обаче при това предлагане е качеството и разнообразието на предоставяните услуги – в някои случаи регистрацията и представителството биха могли да разкрият изключително атрактивни възможности за Вашия бизнес.

Именно затова, ние, от “RPN Accounting”, смятаме, че добрият старт и представителството на самия бизнес имат огромно значение за постигането на успех във всяко едно бизнес начинание.

РЕГИСТРАЦИЯ – РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ

Българското законодателство предлага разнообразие от възможности във връзка с регистрацията на юридическо лице. Ние добре знаем, че бизнес реалностите изискват гъвкавост и правилен избор на правната форма на всяко едно новорегистрирано дружество. Нашият опит в тази област представлява сигурна гаранция, че на Вашето внимание ще бъдат представени всички предвидени от закона опции – за да може да бъде избрана най-подходящата от тях за Вашите бизнес нужди.

Анализът на бъдещите бизнес планове и насочеността на самия бизнес проект са от съществено значение за правилния избор на регистрация на правната форма на новосформираното дружество. Ето защо подходът в този случай следва да включва детайлно разглеждане на всички възможни варианти.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителството е изключително важно за нормалното протичане на бизнес процесите в една компания. Съвсем естествено е много от функциите по комуникацията и кореспонденцията с външни за дадена фирма институции (НАП, НОИ и т.н.) да бъдат делигирани на


счетоводно-финансови компании, имащи опит в тази дейност.

В “RPN Accounting” имаме солиден опит в това отношение, разполагайки с познания и практики, позволяващи предоставянето на широка гама от възможности.

Пример в това отношение представлява материята, свързана с регистрацията на търговско представителство от страна на чуждестранни лица в страната. Тази бизнес опция има редица предимства:

- Времето за нейното извършване е доста по-кратко
- Бюрократичните спънки пред нейната реализация са доста по-малко
- Търговският представител (регистриран официално пред държавата) получава доста по-облекчен режим за пребиваване в страната

Регистрация и Представителство – “RPN Accounting” може да бъде Вашият бизнес избор!