Предимства на България – Данъчна Система

Като страна, част от бившия комунистически блок, България трябваше да премине през болезнения период на приспособяване функционирането на своята икономика от света на разпоредбите и указанията на авторитарния режим към реалностите и конкуренцията, съществуващи при пазарния тип икономика. Това включваше по подразбиране извършването на тежкия, тромав и, в много случаи, непрозрачен процес на приватизация на държавните активи, което доведе до сериозни загуби на пазарни позиции, загиване на цели отрасли от индустрията и земеделието, както и до високи нива на безработица, инфлация и нисък икономически растеж. След няколко години обаче (към края на 90-те години на миналия век) България стъпи здраво на краката си и пое по правилния път към пазарно стопанство, извел я впоследствие до пълноправно членство в Европейския съюз и НАТО. А в момента страната може да се похвали със съвременно развита икономика и отлично функционираща данъчна система, съчетала в себе си, както изпробвани вече данъчни механизми със стимулиращ ефект, така и иновативни идеи, внасящи колорит и перспективи за бъдещо развитие.

Безспорно данъчната система на България в момента е насочена изцяло в полза на бизнеса и инвестициите. Неслучайно, особено в последните десетина години, се забелязва огромен ръст на преките чуждестранни инвестиции, както и на броя местни фирми, реално опериращи на пазара. Независимо че от началото на кризата се забелязва тенденция на спад по горепосочените показатели и сравнително окрупняване на местния бизнес, този процес по-скоро би могъл да се възприема от една страна като нормална глобална тенденция и доказателство, че България вече следва световните трендове в посока на икономическия си живот, а от друга страна – като процес на своеобразно „оздравяване” и естествено преразпределение на икономическите блага, които остават на разположение само на най-гъвкавите, най-приспособимите и най-рационалните икономически субекти.

Но каква роля играе данъчната система в целия този процес?

На първо място трябва да се отбележи, че нивата на данъчните ставки на основните данъци във всяка една държава директно определят делът на средствата, които фирмите ще запазят за себе си, и този, който те ще трябва да предоставят безвъзмездно на държавата, в която оперират. Ето защо и се развива процесът на т.нар. „аутсорсинг” на производството – целта е ясна: оптимизация на процесите и намаляване на разходите, без да бъде засегнат обратнопропорционално обемът на самото производство.

Освен това, в страна, където данъчните закони са ясни, категорични и еднозначни, бизнесът се чувства много по-комфортно. А ако тези закони са близки (идентични) с данъчните закони в страната на самия инвеститор и логиката на тяхното прилагане е подобна, то той няма как да не бъде привлечен от чисто математически по-ниските данъчни разходи.

С какво България печели конкурентни предимства по отношение на данъчната си система?

Небезизвестно е, че данъчната система във всяка една съвременна страна се възприема от инвеститорите, вземайки под внимание стойностите на два основни данъка: Данъка върху печалбата и Данъка върху добавената стойност. Към това трябва да бъдат прибавени и стойностите на някои съпътстващи данъци (данък дивидент и др.).

България – 20 % ДДС

Нивото на Данъка върху добавената стойност в България може да се определи като средноевропейско и в никакъв случай високо. То е една от най-важните предпоставки за стабилността на данъчната система в страната, още повече, че специално за България дебатите относно евентуална промяна в неговата ставка са много повече в посока намалението й, отколкото обратното.

България – 10 % Корпоративен данък (Данък печалба)

Ставката на този изключително важен за бизнеса налог, както и пропорционалният му (плосък) характер гарантират оставането на огромна част от спечелените средства обратно в ръцете на бизнеса, с цел те евентуално да бъдат реинвестирани (въпреки че за последното – не съществува такова законово разпореждане). Този либерален данъчен режим относно печалбата на икономическите субекти няма как да не нареди страната сред най-привлекателните места за правене на бизнес в Европа, характеризирайки я като доста атрактивна инвестиционна дестинация.

Всички тези факти ясно и недвусмислено създават имидж на България, ценен за понататъшното й икономическо развитие и преодоляване на изпитаните през прехода трудности, най-вече свързани с колапса на нейната индустрия. Сега обаче перспективите пред сраната са повече от положителни в икономическо отношение, особено на фона на някои други страни-членки на Европейския съюз. А в целия този процес данъчната система на държавата играе ключова икономическа и промотираща роля, стимулирайки по най-добрия начин и привличайки чрез изключително ефективен подход евентуални бъдещи инвестиционни инициативи.

юни 17th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други