Положителни Икономически Сигнали

В средата на лятото – време, което по традиция се характеризира с добри икономически показатели за България, поради повишената сезонна активност, в страната се долавят сигнали на все по-голям оптимизъм. Въпреки че България по традиция разчита на сезонната заетост, икономическите данни ясно показват тенденция на съживяване на икономиката като цяло и излизане от състоянието на застой, в което страната бе попаднала през изминалата година.

Намаляване на безработицата

Според данните на Агенцията по заетостта безработицата намалява за шести пореден месец, като през юни 2014 г. тя достига 10.6%, което се явява с 0.1% пункта по-ниско равнище в сравнение с предходния месец (май 2014 г.). При сравнение със същия месец на миналата година (юни 2013 г.) безработицата практически намалява с 0.2 %. Цифрите не индикират драстични промени, но представляват важен знак в две основни направления:

• Тенденцията на нарастване на безработицата е окончателно прекъсната, като посоката на движение на икономиката подсказва бъдещ още по-сериозен спад в този показател;

• Стабилизирането на политическата среда ще осигури допълнително спокойствие на бизнес средата, която бе твърде несигурна в предходните месеци. В съчетание с намаляващата безработица тази тенденция би следвало да гарантира положително развитие в икономическо отношение.

Възстановяване на плащанията по европейски програми

В средата на лятото, след встъпване в длъжност на новото служебно правителство, дойдоха и първите ясни знаци за възстановяване на плащанията по спрени европейски програми (най-вече по ОП „Регионално Развитие“). Тези свежи пари би следвало да съживят местната икономика и да дадат сериозен тласък за понататъшното развитие на бизнеса в страната.

Големи инфраструктурни проекти

Допълнителни позитивни сигнали дойдоха и във връзка с намеренията на държавата да възстанови или започне работа по няколко големи инфраструктурни проекта. С основна заслуга за това е и вече официално одобреният бюджет, с който страната ще разполага през новия програмен период на Европейския съюз. Тези пари са от ключово значение за цялостното икономическо развитие, като със сигурност би следвало да имат своето положително отражение в по-дългосрочен план.

Макар и тъкмо възстановяваща се от сериозни вътрешнополитически сътресения, българската икономика изглежда доста стабилно, особено в сравнение със състоянието на други икономики в рамките на ЕС. Потенциалът, с който България разполага е впечатляващ, като важният въпрос, стоящ на дневен ред, е дали той ще бъде практически изцяло реализиран.

август 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други