Пловдив – Съвременен Бизнес Център

В продължение на нашата серия от статии, популяризиращи моментното бизнес и икономическо състояние на град Пловдив, следва да обърнем сериозно внимание на една положителна тенденция, която се забелязва от доста дълъг период от време и която придобива все по-големи мащаби – вътрешната за страната миграция на човешки ресурс в посока „Пловдив“ и превръщането му в съвременен бизнес център.

Напълно естественият процес на урбанизация, започнал с пълна сила в България от началото на 90-те години на миналия век, доведе до интензивното придвижване на хора от селата и по-малките градове към по-големите градове. Този тренд следваше плътно самото икoномическо развитие на страната, бизнес инвестициите и ориентирането на новосформиращата се пазарна икономика. Въпреки че от край време Пловдив представлява притегателен център за хората от цяла южна, а и част от сeверна България, в последните години тази тенденция се забелязва още по-отчетливо на фона на развитието на високите технологии и различните софтуерни проекти. Аутсорсването от страна на чуждестранния бизнес допълнително спомогна за развитието на този процес, като в изключително много от ситуациите офиси и центрове на конкретни компании биват откривани едновременно в София и Пловдив.

На практика, едно от обстоятелствата, довели до съвременното оформяне на Пловдив като бизнес център в България, е благоприятното му географско положение – близостта на града до столицата София и централното място, което той заема в чисто географкси аспект. Не без значение е и инфраструктурата, с която градът разполага, тъй като тя дава възможност за интензивно развитие на бизнеса и добро ниво на свързаност с останалата част от страната.

Прогресът на Пловдив в бизнес отношение се дължи до голяма степен и на икономическите традиции на града. Международните панаирни изложения всяка година допринасят за интензифицирането на бизнес отношенията и популяризирането на самия град като утвърдена бизнес дестинация.

Въпреки че много от качествените кадри на пазара на труда напуснаха Пловдив в търсене на по-атрактивни възможности за реализация в София и чужбина, градът запази високото ниво на своя бизнес и работна сила. А и без съмнение, Пловдив разполага и с редица възможности за още по-сериозно развитие, което се доказва от мащабните инфраструктурни проекти, все по-сериозните инвестиции от страна на големи международни компании и непрестанното търсене на бизнес площи, кадри на пазара на труда и реализация на частни инвестиционни проекти.

септември 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други