Планът „Юнкер“ – Възможности и Реализация

Официално обявеният наскоро план за икономическо развитие на Европейския съюз, станал известен с наименованието „Планът Юнкер“, предвижда мерки за постигането на интензивна инвестиционна активност в следващите две години (2015 – 2017 г.), която да доведе до вливането на близо 315 млрд. евро в икономиката на съюза под формата на публично-частни инвестиции. Този план бе посрещнат с огромен оптимизъм от всички държави членки на ЕС, включително България, тъй като чрез него на практика се дават ясни насоки за икономическите възможности и финансирането по редица потенциални инвестиционни проекти с огромна важност в национално и международно отношение.

България изрази своята категорична подкрепа за плана „Юнкер“, който според новото правителство на страната би могъл да се окаже ключов фактор за съживяването на икономиката в следващите няколко години. Ето защо и министър-председателят заяви официално, че България ще следва даваните от Европейската комисия насоки за кандидатстване по проекти, включени в тази стратегическа инициатива.

Планът „Юнкер“ сам по себе си включва три основни елемента, с които България трябва да съобрази последващите си действия във връзка с подготовката за кандидатстване по инвестиционни проекти, финансирани от Европейския съюз:

- Създаване на фонд за стратегически инвестиции

Целта на създадения фонд ще бъде мобилизирането на частни и публични капитали, което да стимулира икономиките на страните членки, генерирайки инвестиции в размер на 315 млрд. евро в следващите две години.

- Създаване на системи за разпознаване и бързо задвижване на ключови европроекти

Идеята на този елемент е да бъдат създадени ясни правила и процедури за приоритизиране на работата по конкретни инфраструктурни, транспортни, енергийни, образователни и други европроекти, чиято ускорена реализация би имала ключова роля, както за конкретната държава членка, така и за самия Европейски съюз.

- Въвеждане на съвкупност от мерки за премахване на специфични пречки пред инвеститорите

Третият елемент има за цел да създаде по-приветлива инвестиционна среда в рамките на ЕС. По този начин се очаква подобряването на самата бизнес конюнктура в страните членки.

Цялостната бизнес стратегия зад плана „Юнкер“ буди възхищение и създава предпоставки за оптимизъм, както във вече утвърдените Европейски икономики, така и в по-крехки и все още развиващи се в икономическо отношение държави като България. В сегашния момент на слабо икономическо възстановяване и все още високи нива на безработицата този план, дори само като идея, има изключително позитивно въздействие, а евентуалната му реализация би предизвикала истински икономически и инвестиционен прогрес.

декември 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други