Отчитане на Европейски Проекти

В текущата икономическа обстановка и след влизането на България в Европейския съюз особена актуалност придобиха дейностите, свързани с кандидатстването, усвояването и отчитането на проекти по конкретни европейски програми. Съществуват редица възможности за предприятията от реалния сектор на икономиката (промишленост, търговия, транспорт, строителство, селско стопанство и т.н.) да получават безвъзмездна помощ от европейския бюджет по конкретни предварително одобрени проекти.

Тъй като подобни финансирания се превърнаха в често използван начин за стимулиране дейността на дадена компания чрез активното й участие в европейски програми и реализирането на проекти по тях, ние, от “RPN Accounting”, обръщаме все повече внимание на правилното и коректно счетоводно отчитане на операции от подобно естество. Нашите очаквания са свързани с все по-интензивното и все по-масово участие на бизнеса в подобни проекти, което неминуемо ще изисква все по-целенасочена работа от страна на счетоводните и финансови специалисти, работещи със съответните компании, по отношение на отразяването на всички необходими финансови операции.

Ние сме наясно с важността не само на отразяването на усвоените вече средства, но и на необходимите анализи и справки във връзка с подготовката за кандидатстване за европейски програми.

При управлението и отчитането на европейските проекти основните опорни точки са:

- Доказване потребността от усвояването на средствата;
- Проектна готовност за усвояване на средствата;
- Наличие на собствени средства (първоначално самофинансиране);
- Отчитане на разходите по проекта в периодичните финансови отчети на предприятието;
- Подпомагане осъществяването на независимия финансов одит на дружеството.

Във връзка с важността на горепосочените условия възниква необходимост от коректно и точно отразяване на усвояваните по европейски програми средства във финансово-счетоводно отношение.


В този смисъл ние предлагаме следните услуги:

- Преглед на счетоводната политика на дружеството;
- Преглед на индивидуалния сметкоплан на дружеството;
- Преглед на наредбата за документооборота на дружеството;
- Преглед на наредбата за отчитането на касовите операции на дружеството;
- Преглед на наредбата за организация на работната заплата;
- Преглед на наредбата за инвентаризациите.

Ние, от „RPN Accounting”, знаем, че при отчитането на европейски проекти трябва да бъдат извършени сериозни операции, по-важните от които са:

- Наблюдение на разходите по съответни програми (текущо и последващо);
- Доказване на целесъобразността, необходимостта и действителността на направените разходи;
- Създаване на определена организация на отчитане на приходите и разходите по изпълнението на проектите;
- Изграждане на специална система на счетоводна отчетност за нуждите на дружеството.

Относно консултации за всичко това, както и за цялостното отчитане на проекти по европейски програми, може да се обърнете към нас.