Отстъпки и Промоции – Положителен Бизнес Модел

Във време на тежка криза на потреблението бизнесът в световен мащаб се опитва да увеличи или поне задържи нивото и честотата на консумация на предлаганите продукти, с цел да запази своята цялост и икономическо съществуване. Известни са редица подходи във връзка с това, но два специфични метода изглежда набират изключително сериозна популярност в България – предоставянето на отстъпки на лоялни клиенти и изготвянето на еднократни промоционални оферти.

Доста осезаемо се увеличи конкуренцията по отношение на стремежа към привличане на все повече на брой потребители – тенденция, която е пряка последица от свития обем на потреблението и потребителското търсене като цяло. В резултат от сериозната борба за потребители на преден план излезе сравнително непозната до този момент в България маркетинг схема, наречена „програма за лоялни клиенти“. Различните компании въведоха най-разнообразни форми за стимулирането на клиентите във връзка с еднократния избор на конкретен продукт (услуга) и неизползването на различен вид продукт (услуга). В миналото този подход към клиента бе изключително рядко прилаган в България, поради сравнително ниската бизнес култура и неоформилата се в чист вид пазарна икономика. Понастоящем, обаче, лоялността представлява съществен елемент при комуникацията на фирмите с техните клиенти, а дългосрочността и перспективите на бизнес взаимоотношенията – истински актив и за двете страни. На практика, клиентът получава немалка отстъпка от регулярната цена на дадена стока или услуга, а в същото време бизнесът може да разчита на постоянството и стабилността в потреблението на конкретния клиент.

Освен програмите за лоялност в България се забелязва и сериозна тенденция на популяризиране на т. нар. „промоционални предложения/оферти“. Те биват най-често предлагани под формата на еднократни отстъпки за всеки клиент или конкретен вид намаления при предварително закупуване на право за ползване на дадена стока/услуга. Предварителната покупка при съществуваща преференциална цена най-често се извършва с помощта на фирми посредници, които предоставят гаранции за коректността на страните по сделката и за спазването на предварително договорените взаимоотношения. Тази практика в България обикновено се реализира с покупката и използването на т. нар. „промоционални ваучери“.

Съществуващите и прилагани от фирмите в България подходи за стимулиране на потребителското търсене разкриват и потвърждават необходимостта от реална ориентация към по-конкретно и по-ценово зависимо моделиране на бизнеса. Несъмнено, към момента тези модели изглеждат най-подходящият и правилен начин за въвеждане на практическа бизнес иновация и успешен опит за запазване и придобиване на конкретни бизнес позиции.

януари 25th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други