Масов Спад в Лихвите по Депозитите

През месец октомври 2014 г. бе отчетен нов масов спад в размера на лихвите по депозитите, предлагани от българските банки. Възвръщаемостта на инвестициите в банкови депозити става все по-ниска, а с това спада и т. нар. „алтернативна цена“, която представлява една от основните величини при определяне на цялостното инвестиционно пазарно поведение.

Депозитите са практически пасив на банките – цената, която те предлагат, за да се сдобият с ликвидност и парична маса, представляващи основен ресурс в оперативната функционалност на банковите институции. Посоката на движение на тази цена е показател за степента на стабилност на банковата система, моментното икономическо състояние на самата държава и курсът на инвестиционно поведение, който следва да бъде очакван в краткосрочен план.

Какво подсказва понижението на лихвите по депозитите?

Във вече споменатите по-горе аспекти спадът в лихвите по банковите депозити в България може да бъде тълкуван с оглед различните начини, по които този показател влияе върху икономиката:

• Стабилност на банковата система

Едва ли някой се съмнява, че по-ниските нива на лихвите по депозитните продукти на банките представляват индикатор за доверие в банковата система и за фактически намаляващата необходимост самите банки да привличат паричен ресурс. Това ясно показва, че паричната маса, с която банките разполагат към конкретния момент, им позволява да не полагат допълнителни усилия с цел натрупването или краткосрочното запазване на самия ресурс. А това може да бъде само положителен сигнал относно състоянието на банковата система.

• Моментно икономическо състояние на страната

България се намира в процес на крехко икономическо възстановяване. Не са налице тревожни сигнали относно стабилността на държавните финанси, а очевидното натрупване на свободен паричен ресурс у банките разкрива потенциала, с който икономиката разполага. Следващата стъпка на развитие би била реализацията на този потенциал чрез разумното раздаване на инвестиционни заеми/кредити от страна на банките на частни и обществени предприемачи с цел успешното функциониране на конкретни бизнес проекти.

• Курс на инвестиционно поведение

Занижените нива на банковите депозити подсказва неминуемото бъдещо отдръпване на инвеститорите от този тип безрискова реализация на икономическия ресурс, с който те разполагат. Възвръщаемостта на вложенията в банкови депозити на практика ще отчете драстичен спад, което ще доведе до конкретна реакция от страна на инвеститорите на пазара.

Всички горепосочени факти представляват безспорна предпоставка за очакване на далеч по-активно бизнес и инвестиционно поведение в България, което в крайна сметка да стимулира икономическото развитие на страната.

ноември 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други