Електронният Болничен Лист – Вече Реалност

Едно от нововъведенията на 2015 г. е дългоочакваният от всички електронен болничен лист, който започва да се използва изцяло от началото на годината, заменяйки добре познатия досега хартиен вариант, доказващ отсъствие, поради временна нетрудоспособност.

Електронният болничен лист представлява сериозна стъпка напред в реализирането на плановете на българското правителство за придвижване все по-осезаемо към иновативните електронни административни услуги. С въвеждането на единен електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им става възможно съкращаването на времето, което е необходимо за цялостното извършване на процедурите от издаването на самия документ до изплащането на конкретното обезщетение.

Електронното издаване и подаване на болничния лист вече се осъществява изцяло от страна на лекаря, който използва специално разработен от НОИ софтуер за въвеждане на необходимата информация.

Благодарение на възможностите, които предоставя интернет-базирана софтуерна система за болничните листове, се реализират редица положителни ефекти за всяка една от участващите в процеса страни. Сред най-важните придобивки могат да бъдат отчетени:

• Намаляването продължителността на срока на обработка и отчитане на болничните листове, вследствие на което се скъсява и времето за получавана на съответно дължимото парично обезщетение (т.е. практически по-бързото достигане на парите до своя краен получател).

• Намаляването на административните разходи по приемане и обработка на болничните листове.

• Намаляването на бюрократичните процедури чрез спестяване на физическото пренасяне на болничните листове до съответните териториални поделения на НОИ.

• Намаляването на разходите, свързани с отпечатването и оформянето на болничните листове.

• Подобряването на цялостния контрол върху процеса по издаване и обработка на болничните листове чрез достъп в реално време до информацията, съдържаща се в електронния регистър.

Изключение от тази процедура са решенията на специализираните териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), чиито постановления продължават да се подават и обработват по регулярния начин, без електронен елемент в самата процедура.

Няма съмнение, че подаването на болничните листове по електронен път ще подобри в голяма степен цялостно усложнения досега бюрократичен процес по отчитане на временната неработоспособност, залегнала като неоспоримо право на субектите по смисъла на трудовото законодателство. Освен това, се очаква тази иновация да подобри и самото усещане за благоприятен бизнес климат, изпращайки ясен сигнал относно съществуващата воля, свързана с промяна в посока на намаляване на бюрокрацията и придвижване към по-осезаемо електронно управление.

януари 10th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други