Гъвкавост и Разнообразие на Трудовото Законодателство

Законите, уреждащи трудовите взаимоотношения, са от изключително важно значение за развитието и функционирането на всяка една икономика. Възможностите, предоставяни от действащите трудови норми в дадена страна, могат да привличат и стимулират бизнес инвестиции или да затрудняват неимоверно реализацията на редица бизнес проекти.

Като пълноправен член на Европейския съюз България притежава добре функциониращо и ясно уредено трудово законодателство, което регламентира правата и отговорностите на всеки един от участниците в трудовия процес. Този факт спомага за по-лесното разбиране на взаимоотношенията, които се пораждат от бизнес дейностите, развиващи се на територията на страната.

Най-общо казано, трудовото законодателство в България дава богати възможности за реализация на конкретен вид зависимости посредством своята гъвкавост и разнообразие. Най-често се срещат следните форми на уреждане на взаимоотношенията между работодател и работник в трудовия процес:

Трудов Договор

Това е най-разпространената форма на бизнес взаимоотношения в рамките на трудовото законодателство. Този тип взаимоотношения дава сериозни права и отговорности и на двете страни. Препоръчват се най-вече при дългосрочни форми на трудова заетост с постоянен характер и желание за по-сериозна обвързаност, както от страна на бизнеса (работодателя), така и от страна на изпълнителя (работника). Трудовият договор позволява постигане на значителна степен на сигурност на трудовия пазар и е основен белег на постоянство в заетостта и икономиката.

Граждански Договор

Гражданският договор е често използвана в днешно време форма на уреждане на трудовата заетост между „поръчител“ (работодател) и „изпълнител“ (работник). Той се прилага най-вече при краткосрочни ангажименти, като в повечето случаи става въпрос за еднократно извършване на определен обем работа за определен (кратък) период от време. При този вид трудови взаимоотношения правата и отговорностите се свеждат само до изпълнението на поставената задача, без никаква допълнителна ангажираност. Ето защо гражданският договор е удобен за редица бизнес проекти, които изискват еднократно извършване на определен вид работа.

Свободна Професия (Самонаемане)

Това е доста често използвана форма на уреждане на взаимоотношенията между възложител и изпълнител, използвана, когато в процеса участва едно и също лице. Редица занаяти и свободно практикувани професии изискват задължителна регистрация като лице, упражняващо свободна професия, с всички произтичащи от това права и задължения. Тази форма в трудовото законодателство на България дава сигурност на обществото, че хората, които сами уреждат своята бизнес ангажираност, също поемат своята отговорност пред здравната, осигурителната, пенсионната и данъчната система на страната.

С разнообразието и гъвкавостта на своето трудово законодателство България затвърждава изградения си вече имидж на привлекателна и предсказуема инвестиоционна дестинация, чиято бизнес среда дава разумни възможности за уреждане на възникващите в икономиката взаимоотношения между участващите в бизнес процесите субекти.

август 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други