ГФО Услуги

1) ПОДАВАНЕ НА ГФО – ВАЖНИ ПРОЦЕДУРИ!

Къде се публикува Годишния Финансов Отчет?

Годишният финансов отчет се публикува, както следва:

- в Търговския Регистър при Агенция по Вписвания.
- на сайта на Търговския Регистър на www.brra.bg

Кои дружества трябва задължително да публикуват Годишни финансови Отчети?

Годишни финансови отчети трябва да публикуват следните дружества:

- Еднолични търговци – само тези, които подлежат на независим финансов одит.
- Дружества с ограничена отговорност – ЕООД, ООД.
- Всички останали търговци по смисъла на Търговския закон – СД, КА, КДА, ЕАД, АД; Европейски дружества, клонове на чуждестранни търговци и кооперации, вписани в Търговския регистър.

Кой следва да публикува ГФО в икономически издания или интернет дo 30-ти Юни?

Следните дружества следва да публикуват ГФО в икономически издания или интернет до 30-ти Юни:

* Неперсонифицираните дружества – ДЗЗД и ГД по ЗЗД;
* Всички ЮЛНЦ, които не са вписани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза;

* Търговските представителства;
* Чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър;

2) ПОДПИСВАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ – КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОПУСКА!

Кои са съставните части на Годишния Финансов Отчет?

Съставните части на годишния финансов отчет са, както следва:

- Счетоводен баланс.
- Отчет за приходите и разходите.
- Отчет за паричните потоци.
- Отчет за собствения капитал.
- Справка за дълготрайни активи.
- Приложение.

Кой може да бъде съставител на ГФО

Съставител на финансови отчети може да бъде физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, когато отговаря на изискванията на Закона за счетоводството. Финансовият отчет на предприятие се подписва от следните лица:

1. Физическите лица, които управляват и представляват предприятието.
2. Физическото лице, което е:

- съставило финансовия отчет – в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или
- управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет – в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.

3) ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ЗА ГФО – КОЛКО ЩЕ СТРУВА ВСИЧКО ТОВА

Какви са държавните такси за публикуване на Годишния Финансов Отчет?

Държавните такси за публикуване на ГФО са:
- 40 лв за публикуване на хартиен носител в търговския Регистър при Агенция по Вписвания.
- 20 лв. За публикуване на ГФО по електронен път.