България – Технологична и Компютърна Грамотност

Всеки съвременен инвеститор и бизнесмен счита технологичната и компютърна грамотност на работната сила, с която оперира, за изключително важно умение, а дори – и ключов фактор за реализацията на своето бизнес начинание. Извън съмнение е, че в днешния свят знанията и уменията в тази област са абсолютно задължителни за всеки, който се занимава със средно специализирана трудова дейност.

Ето защо съвсем естествено е всяка една държава да полага определени грижи и да се опитва да се развива в това отношение. Това в пълна степен се отнася и за България, голяма част от чиито предимства са свързани с интелектуалния потенциал на работната й сила.

Конкурентноспособна ли е България от гледна точка на технологичната и компютърна грамотност на своето активно население?

Цялостно страната се слави със сериозна технологична ориентация още от времето преди прехода към пазарна икономика. Интелектът и образованието на местния човешки ресурс до голяма степен спомагат за развитието и по-бързото и лесно разпространение на по-комплицирани знания като тези в чисто технологичен смисъл.

В момента на пазара на труда могат да бъдат намерени хора, които са изключително компетентни на тема високи технологии и компютърни продукти. Неслучайно редица световни компании разкриват свои развойни центрове в страната, посочвайки като основна причина за подобна инвестиция качеството на работната сила, ниската цена, европейското законодателство, ниските данъци и предсказуемата бизнес среда.

Не е за пренебрегване и фактът, че България се слави със своята доста добра телекомуникационна инфраструктура, а използването на интернет е едонвременно лесно и евтино – предпоставка за това, огромна част от българите да имат собствен/независим интернет достъп без значение от своето реално обществено положение, материален статус или географска локация. А това, от своя страна, спомага за цялостното подобряване на технологичната и компютърната грамотност на населението.

Разбира се, не можем да не отчетем и фактът, че една част от активно заетите хора в България са на възраст и с образователен статус (най-вече от гледна точка на насочеността на образованието), които не предразполагат за постигане на сериозен напредък в сферата на технологиите и компютрите. Това обаче не би могло да бъде въприемано като сериозен негатив, тъй като дори тази част от населението все пак се приспособява към новостите и изискванията на технологиите, а и от друга страна постепенно и напълно естествено напуска сферата на активна заетост, преминавайки в пенсионна възраст.

Ясно е, че България разполага със завиден потенциал за развитие в технологично отношение – процесът на натрупване на технологична и компютърна грамотност сред местното население отдавна тече, като реализацията на реалните възможности на човешкия ресурс в страната се очаква в съвсем обозрим бъдещ период.

юли 31st, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други