България – Оптимистични Инвестиционни Перспективи

На фона на намалелите обеми на инвестициите в международен аспект, все повече развиващи се икономики изглежда започнаха да осъзнават до колко растежът в тях се е дължал на инвестициите – както национални/най-вече от местни компании/, така и чуждестранни/най-вече от международни компании/.

Такъв е и случаят с България, която от началото на истински демократичните реформи черпеше от силата и позитивния ефект на все по-нарастващите като обем и значение инвестиции в икономиката. За това изключително много спомогна, както оформянето на реално функционираща пазарна икономика, така и изграждането на диверсифициран банков сектор, крепящ се на стабилна национална валута (директно обвързана чрез Валутен борд с германската национална валутна единица, а впоследствие – с еврото).

В последните няколко години обаче (от началото на световната финансова и икономическа криза и последвалата дългова криза в еврозоната) българската икономика почувства негативния ефект на всеобщия спад на икономическата активност в световен мащаб, довел съвсем логично и до рязкото намаляване на преките чуждестранни инвестиции в страната. Икономиката сякаш „забуксува”, а стари и позабравени проблеми като безработицата, ниските социални придобивки и редица други отново започнаха да се усещат.

След тези, сравнително тежки, времена на намалена инвестиционна активност обаче сякаш се прокрадват основания за оптимизъм. Последните макроикономически данни го доказват и макар икономическият ръст (като прогноза) да бе леко коригиран в посока „надолу”, неговото стабилно увеличаване дава все повече надежди и позитивизъм.

Неслучайно българският премиер Пламен Орешарски официално призна, че се очакват над 2 милиарда евро преки чуждестранни инвестиции в България за 2014 г. – размер, значително по-голям от предходни години. Основания за това дават не само опитите на правителството за реален ре-старт на икономиката, но и положените усилия за едновременното стимулиране на потреблението и разплащане на държавата с бизнеса, т.е. намаляването на задлъжнялостта на държавните фирми и учреждения към частния бизнес и значително по-бързото възстановяване на дължимия ДДС.

Ефектът от действията на българското правителство, а и стабилността на макроикономическите показатели, станала пословична за страната в последните няколко години, най-вероятно ще дадат необходимия тласък на инвестициите в националната икономика. Това неминуемо ще окаже позитивно отражение и в повишаване стандарта на живот на населението, но практиката е показала, че този процес, като следствие от подобрената инвестиционна среда, се характеризира с определено забавяне в своето проявление.

Важният извод е, че подобряването на инвестиционната конюнктура в България е процес, който вече е започнал и който скоро ще даде своите реални икономически резултати.

януари 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други