България/Гърция – Данъчно Облагане

Безспорно един от основните критерии при оценка на риска и ефективността на всяка една бизнес инвестиция е данъчната система, съществуваща в съответната държава, и действащата политика на данъчно облагане. Това са обстоятелства, които обуславят не само риска, но и възвръщаемостта на определена бизнес инвестиция, тъй като данъкът (във всяка негова форма) по презумпция представлява вид задължително отчисление от ресурсите на една компания, насочено в посока националния/обществения интерес.

Продължавайки нашия анализ относно приликите и разликите между България и Гърция и инвестиционните нагласи, които те будят в международен аспект, задължително трябва да обърнем внимание на нивата на основните данъци в двете страни, тъй като те са база и на нашите понататъшни разсъждения.

Данни за 2013 г.

Данък/Страна Гърция България
ДДС 19 % 20 %
Данък печалба 26 % 10 %
Данък дивидент 10 % 5 %
Данък лихва 15 % 10 %

Изхождайки от данните по-горе става ясно, че България предоставя далеч по-привлекателни в данъчно отношение условия за правене на бизнес, отколкото Гърция. Това се дължи на два основни фактора:

- Кризата в Гърция – отражението на световната финансова и икономическа криза в Гърция е много по-сериозно и засяга много по-дълбоко икономиката на страна, включително данъчната система, отколкото това се случва в България.

- Изостаналостта на България – като цяло пазарната икономика на България е все още в процес на наваксване на изоставането си в сравнение с останалите развити европейски държави и това предполага поддържането на по-атрактивни данъчни стимули с цел привличане на повече инвестиции.

Всичко това дава основания България да се възприема като истински „данъчен рай” в сравнение с Гърция не само от международните инвеститори, но и от самите гръцки бизнесмени, които търсят по-добри условия за развитието на своя бизнес. Доказателствата за истинността на тези твърдения не са малко, тъй като все повече компании (включително гръцки) избират България за крайна дестинация на своите бизнес проекти.

Въпреки това, оптимизмът и еуфорията в България не бива да бъдат твърде големи, тъй като тепърва пред правителството на страната стоят редица проблеми за решаване – политически, икономически, социални, културни, етнически и т.н. А от това ще зависи дали страната ще запази вече изградения си имидж на стабилна и предсказуема икономика с атрактивни параметри за почти всякакъв тип инвестиции.

ноември 10th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други