Бизнес Стимули (Банкови Кредити)

В хода на анализа на различните видове бизнес стимули, способни да задвижат една икономика, няма как да не се признае ключовата роля на банковите кредити. Всеки икономист добре знае, че мултиплицирането на паричната маса под формата на поети задължения и отговорности във връзка с бъдещото изплащане на текущо получено и консумирано финансиране е в основата на икономическия растеж. Поради тази причина, е изключително важно да се следи развитието на пазара на банкови кредити. Тенденциите в този процес представляват ясна индикация за посоката на движение на конкретна икономика.

Едва ли някой си задава въпроса защо банковите кредити влияят положително на икономиката. Освен своя мултипликационен ефект, поемането на дълг спрямо конкретна банка има и психологически аспекти, погледнато през призмата на човешкия фактор. Мениджмънта на всяка една компания, както и всяко едно физическо лице, придобиват различен тип мотивация за работа и постигане на ефективност под въздействието на съществуващия фактор на поето парично задължение.

Според последните данни за състоянието на банковия сектор в България и имайки предвид наблюдаваните в началото на 2014 г. тенденции, може да се смята, че има основания за оптимизъм. След нормализирането на банковата политика по отношение на депозитните продукти, същото се забелязва (макар и малко по-плахо) по отношение на политиката за отпускане на заеми. Почти всички банки на пазара подобриха условията за кандидатстване и цялостно обслужване на потребителските си кредити. В повечето случаи бе премахната таксата за разглеждане на документи. Появиха се и други стимули под формата на допълнителни пакети, свързани с превеждането на месечното възнаграждение на кредитоискателя в съответната банка.

Всичко това улесни достъпа до свободен паричен ресурс от страна на голяма част от потребителите, въпреки че поне към този момент не се забелязва извънредно повишен интерес към предлаганите продукти, най-вече поради продължаващото чувство за несигурност на икономическото възстановяване.

За сметка на това, обаче, истински прогрес отбелязаха т.нар. „бързи кредити”. Макар българският парламент наскоро да прие закон, уреждащ в по-голяма степен защитата на потребителите, желаещи да се възползват от бързите кредити не липсваха и до преди това. 6.10 % увеличение на размера на одобрените и отпуснати бързи кредити бе регистрирано през февруари 2014 г. в сравнение със същия период за предходната година. Това ясно показва, че раздвижване на потреблението има, като тенденциите са това да се случва с все по-сериозна сила.

При продължаващо нормализиране на икономическата конюнктура в България напълно логично изглежда да бъде очакван позитивен ефект вследствие от отпускането на все повече банковите заеми , вливащи реални пари в икономиката и представляващи дългосрочен ангажимент на бизнеса спрямо своите инвеститори (банките). А това няма как да не даде своето положително отражение върху заетостта, стандарта на живот и цялостния бизнес климат в страната.

март 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други