Бизнес Стимули (Банкови Депозити)

Всяка една икономика е тясно зависима от поведението на търговските банки, опериращи на пазара, по отношение на предлаганите от тях продукти. Специалистите по икономика добре осъзнават, че конкретно банково поведение може да има, както положително, така и отрицателно въздействие върху местния бизнес.

След стагнацията и негативните тенденции в българската икономика най-после се забелязва и конкретна промяна в политиката на банките в посока нейното нормализиране. Съществуват редица разновидности на банково въздействие върху бизнеса под формата на практически икономически стимули. В тази статия ще се спрем най-вече на предлаганите депозитни продукти и тяхното значение като бизнес стимул.

Защо тенденцията на намаляване доходността на депозитните продукти помага на бизнеса?

В последните месеци се забелязва осезаемо намаляване на доходността от депозитни и спестовни банкови продукти, което би могло да бъде сериозен стимул за раздвижване на бизнеса. Както е известно, банковите депозити представляват т.нар. „алтернативна цена” на всяка една инвестиция, т.е. всеки инвеститор калкулира печалбата от конкретно инвестиционно решение на база съществуващата доходност от подобни спестовни продукти. Поради тази причина, всяко намаление в тази доходност отблъсква бизнеса от подобен тип своеобразни инвестиции, стимулирайки насочването на наличния свободен паричен ресурс към реална бизнес алтернатива, генерираща принадена стойност.

Именно това се случва в момента на българския пазар, на който според последните официални данни и направените анализи доходността от депозитни и спестовни продукти е достигнала най-ниски нива от началото на кризата през 2009 г. Тенденциите са това да продължи до достигане на равнищата отпреди 2009 г., като този факт безспорно ще повлияе на голяма част от населението, съхраняващо наличните си средства в подобна форма.

Интересно тук е да се отбележи, че дори въведеният преди повече от година данък върху лихвите по депозитите не съумя да накара бизнеса и обикновените хора да преориентират политиката си на спестяване и да предприемат алтернативни инвестиционни решения (какъвто бе първоначалният замисъл). На практика, спестяванията на населението достигнаха рекордни исторически нива.

Гореописаната тенденция на намаляване доходността от депозити, обаче, има всички основания да се окаже точно този бизнес стимул, който да промени съществуващото статукво. Това би било изключително полезно за националната икономика в два основни аспекта:

1) Ще стимулира активното използване на вътрешни парични ресурси в икономиката.

2) Ще изпрати ясен сигнал към международните инвеститори за реално раздвижване на икономиката.

Времето ще покаже дали намаляването на доходността от депозитни продукти ще изпълни своята роля на своеобразен „бизнес стимул”, но няма съмнение, че не само икономическата логика, а и практиката подсказват, че това би следвало да се случи.

март 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други