Бизнес и Електронно Управление

В съвременния свят на изключително развити високи технологии и интернет базирани модели на бизнес, инвестиции и управление все повече започва да се говори за т.нар. „електронно управление“, познато още у нас с доста по-популярното наименование „електронно правителство“. Този тип управление дава възможност на гражданите и фирмите (физически и юридически лица) да бъдат далеч по-гъвкави в управлението на своя бизнес и най-вече – в комуникацията и взаимоотношенията си с редица държавни и общински институции. Електронното правителство позволява отношенията с тези институции (организации) да бъдат пренесени на платформата на „онлайн“ връзките, които изцяло да заместят известните досега физически параметри на тези взаимодействия.

Според данните на ООН България се намира на 44-о място в света по отношение на развитие и постижения на електронното управление с индекс 0.5590 (Лидер в тази класация е Южна Корея с общ индекс 0.8785).

България разполага с активно функциониращи онлайн услуги, предоставяни от няколко важни обществени институции. Именно тези достъпни за гражданите и фирмите услуги представляват важна част от електронното правителство. Гореспоменатите функционалности обхващат взаимоотношенията с Националната Агенция за Приходите (НАП), Националния Осигурителен Институт (НОИ), Търговския Регистър (ТР) и някои общински организации.

Още през 2011 г. бяха направени сериозни стъпки във връзка с въвеждането на редица иновации относно електронното правителство. Тенденцията е това да продължи с още по-голяма интензивност и през следващия програмен период на усвояване на средства от ЕС. Очаква се изготвянето на промени в Закона за електронното управление, които да бъдат съгласувани с участващите в процеса компании от сферата на информационните и комуникационните технологии.

Несъмнено електронното управление като цяло и неговото понататъшно развитие и приложение ще подобрят неимоверно бизнес средата в България. В момента редица чуждестранни, а и някои местни инвеститори, посочват като основна трудност за започването и управлението на даден бизнес проект тромавата администрация, която пречи и забавя формално и практически реазлизирането на множество процедури.

С въвеждането на още по-развити технологии и електронни портали като част от цялостната концепция на електронното правителство се очаква България да стане още по-отворена към иновации, бизнес ориентирани проекти и инвестиционни кампании. А безспорното предимство на страната по отношение на телекомуникационната инфраструктура и интернет връзките следва да даде допълнителен тласък на този благоприятстващ икономиката процес.

август 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други