Пловдив – Европейска Културна Столица 2019: Значение

Значението на избора на град Пловдив за Европейска Столица на Културата през 2019 г. е огромно, както за самия град, така и за цяла България. Позитивите от това имат икономически, културни, социални и дори политически аспекти.

Статистическите данни на Европейската комисия ясно показват, че ефектите от избора на даден град за изпълнение на тази престижна роля неминуемо довежда до положителното му развитие. Цялостното икономическо значение надвишава средно два пъти първоначалната обща инвестиция. Според досега изчисляваните параметри общите инвестиционни разходи (за организация и изпълнение) достигат средно около 38 милиона евро, докато цялостният икономически ефект в крайна сметка се равнява на приблизително 70 милиона евро.

Какво ще бъде значението за Пловдив от избора му за Европейска Столица на Културата през 2019 г.?

Краткосрочни ефекти

Икономическо значение

Градът се очаква да привлече значителен брой туристи, които да посетят културните мероприятия, свързани с организационната платформа на мероприятието. Вследствие на това би следвало да бъде генериран сериозен прираст в приходите на местния бизнес и местната икономика през 2019 г. – приходи от нощувки, продажба на храна и напитки, такси и т.н., което неимоверно да стимулира местната икономика.

Културно значение

Огромно значение в културно отношение се очаква да има подобно мероприятие най-вече във връзка със създаването на имидж, взаимоотношения, активност и цялостна културна динамика. Като резултат от това градът би следвало да бъде включван в редица международни културни проекти (с оглед доказания си потенциал). Като цяло изграденият вследствие на всичко това имидж на съответния град, Европейска Столица на Културата, често бива дефиниран като ключов социален фактор.

Дългосрочни ефекти

Дългосрочните ефекти от избора на Пловдив за Европейска Столица на Културата могат да се търсят извън рамките на краткия период, през който градът ще бъде във фокуса на културното внимание. Те са свързани с икономически, културен и социален ръст с по-перманентен характер и трудно биха могли да бъдат обект на директни изследвания и калкулации. Данните на Европейската комисия са разнопосочни в това отношение, ясно показвайки зависимостта от параметрите на конкретно разглеждания случай и особеностите на съответния град.

Сигурно обаче е, че Пловдив може да очаква доста сериозен ръст не само в културно, но и в икономическо отношение във връзка с постигнатия успех в битката за Европейска Столица на Културата през 2019 г. – само времето ще покаже до колко значението на този избор и произлизащите от това възможности ще бъдат оползотворени.

ноември 30th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други