ГФО – Друга Важна Информация

1) ВАЖНИ СРОКОВЕ – ДОКОГА ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ГОТОВИ!

Законодателят изисква спазването на следните срокове:

- Еднолични търговци, само тези които подлежат на независим финансов одит – до 31-ви май на годината, следваща годината, за която се отнасят отчетите.
- Дружества с ограничена отговорност – ЕООД, ООД до 30-ти юни на годината, следваща годината, за която се отнасят отчетите.
- Всички останали търговци по смисъла на търговския закон – СД, КА, КДА, ЕАД, АД; Европейски дружества, клонове на чуждестранни търговци и кооперации, вписани в Търговския регистър до 30-ти юли на годината, следваща годината, за която се отнасят отчетите

2) ВЪЗМОЖНИ УЛЕСНЕНИЯ – КОИ ДРУЖЕСТВА ИМАТ ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ НА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ!

От какви възможни облекчения или улеснения можем да се възползваме?

Предприятията, които прилагат облекчена форма на финансова отчетност и които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да не изготвят отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и отчет за справка за дълготрайни активи.

Въпреки това, те са длъжни да подадат Годишни финансови отчети, като те трябва да съдържат:

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Приложения

3) ДЪЛЖИМИ ГЛОБИ ПРИ НЕПУБЛИКУВАНЕ – ОПАСНОСТИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ!

Съществуват ли глоби при непубликуване на ГФО?

Тъй като публикуване на ГФО е задължително, законодателят предвижда глоби от 500 до 2,000 лева за виновното лице, а за юредическо лице или едноличен търговец имуществена санкция от 500 до 3,000 лева. При повторно наарушение, санкцията е в двоен размер.

ВАЖНО!

Предприятията, неупражнявали дейност през изминала финансова година, също трябва да публикуват годишните си финансови отчети!