България – Отново на Пътя на Икономическия Прогрес

Данните за второто тримесечие на 2015 г. показват, че България е успяла да постигне значителен напредък в икономическо отношение. След краткия застой и месеци на политическа несигурност страната сякаш се връща към най-добрите си времена и отново разгръща своя сериозен икономически потенциал.

Постигнатото дотук през 2015 г. надминава очакванията на всички икономически специалисти, никой от които не предричаше растеж от повече от 1% за националната икономика. В ярък контраст на предварителните прогнози, България отчита икономически ръст от 2.5 % за второто тримесечие на 2015 г. Износът и заетостта също показват положителни трендове, а цялостното усещане в страната е за постепенно раздвижване и навлизане в познатите от преди няколко години темпове на развитие.

Като изключително разнообразни биха могли да бъдат дефинирани факторите, оказващи влияние върху постиганите към момента резултати, като обстоятелствата, които доведоха до осезаемото икономическо раздвижване имат вътрешен, както и външен генезис:

• Рекордно ниска доходност от банковите депозити и цялостно предлаганите на пазара спестовни продукти

• По-широка обществена нагласа за използването на съхранения паричен ресурс за инвестиционни цели, т.е. „активизиране“ на микроикономическите субекти и реализация на тяхното така наречено „отложено потребление“

• Международната геополитическа обстановка – Гърция: несигурността и последвалата стабилизация

• Вътрешнополитическа стабилност – предвидимост и яснота на бъдещите икономически перспективи

• Преодоляване на психологическата зависимост от предкризисното очакване и предпазливото поведение на икономическите субекти

• Целесъобразност и целенасоченост на реализиране на средствата, отпускани на страната във връзка с финансирането от фондовете на Европейския съюз

Всички гореспоменати фактори, а и редица други, повлияват позитивно на местната икономическа конюнктура. В резултат на това Европейската комисия коригира своята прогноза за растежа на икономиката на България от 0.8 % до 1 %, като има тенденции да се смята, че крайната годишна стойност на този показател може да надхвърли текущо зададените параметри.

Разбира се, времето най-добре ща покаже дали в момента бива наблюдаван стабилен икономически тренд или временно състояние на икономиката вследствие от моментно съчетание на поредица от обстоятелства, чието текущо проявление довежда до регистрираните резултати.

Едно обаче е сигурно – позитивният психологически ефект във вътрешен, както и във външен план за стараната е от изключително важно значение и може да се превърне в предпоставка за сериозен бъдещ оптимизъм.

септември 28th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други