България – Нов Спад на Безработицата

След положителната новина за новосформираното българско правителство и сравнително широката парламентарна и обществена подкрепа, която то получи, България има нови поводи за радост в икономическо и социално отношение. Официално публикуваните от НСИ статистически данни индикират нов спад в нивото на безработицата за третото тримесечие на 2014 г., която достига доста по-приемливите 10.8 % (368.8 хиляди души). За сравнение – през същия период на миналата година безработните са представлявали 12.0 % от населението.

Данните на НСИ ясно доказват позитивната тенденция, която се отчита в страната в почти всички сектори на икономиката и в почти всички важни социални сегменти и групи, включително и при младежката безработицата, чиято стойност към края на септември 2014 г. е 15.7 %, докато в края на септември 2013 г. е била цели 19.9 %.

Оптимистичните данни дават сериозни основания за надежда по отношение на постигнатия устойчив икономически ръст, чиито измерения обаче са все още далеч от желаните параметри, но пък при всички положения се движат в правилната посока. Икономистите винаги са категорични, че безработицата е един от показателите, за чието подобрение е необходим продължителен положителен растеж, като именно поради тази причина, е трудно да се очаква значително подобрение в нивото на безработицата при постигнати краткосрочни резултати.

Тенденцията в България обаче изглежда устойчива, тъй като този показател отбелязва значително подобрение, което няма как да бъде породено от неустойчиви икономически промени.

Сегментиране на заетостта в България към септември 2014 г.:

Сектори:

- Сектор на Услугите – 62.1%
- Индустрия – 30.3%
- Селско, горско и рибно стопанство – 7.7%

Вид Заетост:

- Едновременно работодател и работник – 3.7%
- Самостоятелно заети (без наети лица) – 8.3%
- Наети лица – 87.2%

Частен/Обществен Сектор:

- Заети в частния сектор – 74.2%
- Заети в обществения сектор – 25.8 %

Горепосочените данни още веднъж показват специфичния път на развитие на българската икономика – път на пазарно ориентираното стопанство с превес на частната инициатива. Това е и примерът, който бива следван в Европа и като цяло в западните капиталово-ориентирани общества. Безспорен факт е, че позитивните знаци относно нивата на безработицата в България са част от по-мащабната картина на постепенно икономическо възставновяване в страните от ЕС, което дава основания за възприемането на тази тенденция като индикатор за сериозен икономически оптимизъм.

ноември 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други