България/Гърция – Икономически Реалности

Говорейки за България и Гърция като развитие на икономиката, състояние на трудовия пазар и правейки анализ на фона на новите възможности, възникнали пред инвеститорите, трябва да вземем под внимание текущото състояние на икономиката на всяка една от страните, нейния имидж в международен план (кредитен рейтинг) и перспективите и предизвикателствата, свързани с всичко това.

България и Гърция си приличат по множество чисто физически аспекти, но коренно се различават по своето историческо развитие и пазарна ориентация. През 2013 г. обаче сякаш страните са по-близо от всякога, както по отношение на редица фактори, влияещи върху икономическото им състояние, така и във връзка с взаимната им свързаност и взаимно влияние.

Брутен вътрешен продукт

По отношение на брутния вътрешен продукт може да се прецени богатството на всяка една икономика – това е индикатор за развитието на производството и нивото на активност на самия бизнес. Като мярка за икономическа ефективност и постижения на всяка отделна страна се вземат, както показателите за БВП като номинал, така и на глава от населението.

Данни за 2012 г. (Евро)

Страна БВП (млн.) Население (млн.) БВП на човек
Гърция 193,749 10.8 19,200
България 39,667 7.3 12,100

Очевидно е, че най-актуалните данни дават превес на Гърция пред България по отношение и на двата показателя, особено що се отнася до БВП като номинална стойност. От тази таблица лесно може да се установи, че ефективността и производителността в България са на по-ниско ниво от тези в Гърция.

Тези факти обаче не означават, че икономиката на България е достигнала своя връх – точно напротив, забелязва се трайна тенденция на наваксване на изоставането от страна на българския бизнес спрямо този в Гърция. За това, разбира се, спомага и по-интензивният от всякога стокообмен и бизнес ко-опериране между структури на двете държави на всяко едно ниво – частно, общинско, национално.

Икономическите реалности разкриват редица примамливи възможности за оптимизиране на бизнеса и от двете страни на границата. Дълбоката криза, обаче, и влошената бизнес среда в Гърция все повече кара гръцките бизнесмени да обръщат своя поглед към съседна България, където основни бизнес показатели (кредитен рейтинг, данъци, минимални осигурителни прагове, минимално заплащане на труда и други) изглеждат далеч по-привлекателни. Всички тези типични характеристики на икономиките на двете страни ще бъдат и обект на по-задълбочен анализ в следващите ни разработки, тъй като именно те представляват ключът към богатството от инвестиционни възможности в днешните икономически реалности на Гърция и България.

октомври 25th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други