Аутсорсинг в България – Перспективи

Аутсорсинг индустрията в България се утвърждава като един от основните двигатели на икономическото развитие на страната. Резултатите в последните години и развитието, което този тип инвестиции бележи в последните години, напълно доказват огромната важност на аутсорсинга, както за поддържането на националната икономика, така и за подобряването на живота на обикновения български гражданин.

Благодарение на аутсорсинга в България в момента активно функционират приблизително около 20,000 работни места, които предоставят възможности за професионално израстване на сравнително добре образовани кадри на пазара на труда. Влиянието на работата в тази сфера има огромен ефект и върху цялостното развитие на работната сила в страната, която де факто получава пряк достъп до ноу-хау, знания и практики, използвани и доказали своята ефективност в рамките на пазарната икономика като цяло.

Въпреки че правителството отделя по-сериозно внимание на износа на стоки и услуги и инвестициите във високотехнологични отрасли, впечатляващите постижения в аутсорсинг индустрията се посочват от редица специалисти като звено от националното икономическо развитие, което ще набира още по-голяма скорост. Данните показват, че за последните четири години приходите в тази сфера са скочили с цели 60 %, като на годишна база се генерира приход от порядъка на около 500 млн. лева.

Аутсорсинг индустрията намира изключително подходящи условия за инвестиции в страната благодарение на редица фактори – данъчна среда, работна сила, инфраструктурна осигуреност, предсказуемост и т.н. Очакванията, изразени и от заместник министър-председателя на България Даниела Бобева, са, че до три години секторът ще генерира около два милиарда лева оборот годишно. Един от факторите, които биха могли да ускорят този процес, са съществуващите стимули в Закона за насърчаване на инвестициите и най-новите продукти, предлагани от Българската банка за развитие във връзка със стартиращи бизнес начинания.

При така описаните обстоятелства всичко подсказва, че България има основания за оптимизъм, най-вече по отношение на заетостта и чуждестранните инвестиции. А това би следвало да окаже изключително ползотворно влияние не само върху развитието на самата икономика, а и върху стандарта на живот, който доста често бива обект на критики, както на национално, така и на международно ниво. Безспорно, аутсорсингът е един от най-лесните начини да бъдат постигнати добри резултати на атрактивна цена – като тази формула е изцяло валидна, както в микроикономически аспект (в рамките на самия бизнес), така и в макроикономически план (възстановяване и наваксване на изоставането от страна на развиващ се тип пазарна икономика).

април 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други